top of page

Ochrana osobních údajů.

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

fotografka Renáta Linartová
IČ: 06745997, se sídlem Bulharská 1417/5, Ostrava–Poruba

telefon: +420 722 672 065
e-mail: renata.linart@gmail.com
www.renatalinartova.com

www.rodinneokamziky.com

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Renáta Linartová. SE SÍDLEM Bulharská 1417/5, Ostrava–Poruba, IČO: 06745997, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „fotograf“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb a následujících, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahujícími se na podnikatele.

                                                                            

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Fotograf poskytuje tyto služby:

  1. svatební fotografii

  2. zásnubní fotografii 

  3. párovou fotografii

  4. rodinnou fotografii

  5. těhotenskou fotografii

  6. dětskou fotografii

  7. portrétní fotografii

  8. komerční, reklamní a business fotografii

  9. focení akcií (firemní akce, eventy, koncerty, festivaly, pohřby,  a pod.)

Pokud není stanoveno jinak, veškeré fotografie jsou prováděny lifestylovým stylem fotografování.

 

Místo focení bude určené po domluvě s klientem. Fotograf nabízí exteriérové i interiérové focení. V závislosti na vzdálenosti dojezdu fotografa nad 15 kilometrů od bydliště si je fotograf oprávněn účtovat 7 Kč/km.

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Fotografické služby si může klient objednat prostřednictvím e-mailu. Při objednání služeb klient uvede své jméno a příjmení, telefonní a emailový kontakt na sebe, Dále uvede o jaký typ focení má zájem a o jaký nabízený balíček má zájem, jaký termín preferuje, kdo se bude fotit a jakou lokaci požaduje.

 

Objednáním služeb klient automaticky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, že se seznámil s portfoliem a stylem fotografií, jakým fotograf fotí a jaké focení nabízí, že se seznámil s cenami uvedenými na webu a akceptuje autorský přístup a fotografický styl fotografa.

CENA A ÚHRADA CENY

 

Ceny za nabízené balíčky jsou uvedeny na webových stránkách fotografa: www.renatalinartova.com nebo www.rodinneokamziky.com v sekci Nabídka focení nebo Nabídka. Případné ceny nad rámec balíčku jsou uvedeny také na výše zmíněných webových stránkach v sekci Nabídka focení nebo Nabídka.

 

Termín focení se stanovuje po vzájemně dohodě fotografa a klienta. Předem domluvený termín focení je závazný. Termín focení může klient změnit nebo zrušit ze závažných důvodů do 24 hodin předem. V případě nepříznivého počasí se focení po domluvě klienta s fotografem přesouvá na nový termín.

 

Úhrada za fotografické služby je splatná ihned po obdržení klientem vybraných fotografií, a to na účet fotografa.​

FOTOGRAFOVÁNÍ

 

Focení probíhá na místě a v termínu, který si klient s fotografem domluvili.

 

Volbu vhodného oblečení a doplňků může klient s fotografem předem konzultovat. Fotograf má pro své klienty připravený průvodní materiál, ve kterém popisuje vhodnost oblečení na fotografování. Tento materiál slouží pro inspiraci.

 

V průběhu fotografování nebude žádná jiná osoba kromě fotografa pořizovat jakékoliv fotografie či videozáznamy bez souhlasu fotografa.

 

Fotograf upravuje a částečně retušuje všechny fotografie, které klient obdrží.Upravuje zejména expozice, jas, kontrast, ořez, tonalitu a drobné kosmetické vady (modřinky, drobné škrábance, drobné pupínky). Neupravené fotografie fotograf neposkytuje.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

 

Fotograf zašle klientovi do 7 pracovních dnů od focení e-mail s odkazem na online galerii se zmenšenými a přeupravenými náhledy fotografií s vodoznakem.

 

Z náhledů fotografií si klient vybere požadované fotografie a informuje o tom fotografa.

 

V případě, že si klient vybere i fotografie nad rámec objednaného balíčku, uhradí tyto fotografie v rámci celkové ceny zvýšené o nad rámec vybrané fotografie. 100 Kč / 1 fotografie.

Klient je povinný vybrat fotografie z náhledů do 10 dnů od zpřístupnění online galerie s náhledy. Poté je klient povinný písemně oznámit finální výběr fotografií fotografovi. V případě, že klient nedodrží lhůtu 10 dnů má fotograf právo provést výběr sám a není oprávněn výběr rozporovat.

 

 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 

Doba dodání fotografií je 7 pracovních dnů od doby, kdy klient písemně oznámí oznámí finální výběr.

 

Fotografie jsou dodávány prostřednictvím zabezpečené online galerie, ze které lze vybrané fotografie stáhnout v plné kvalitě i kvalitě pro web a sociální sítě. Klient je povinen tyto fotografie stáhnout do 30 dnů od jejich zpřístupnění.

 

Fotograf si vyhrazuje právo na prodloužení doby dodání v případě nepředvídatelných skutečností (nemoc, nehoda, rodinné záležitosti a pod.)

 

Veškeré fotografie, které fotograf dodá klientovi jsou výhradně ve formátu .JPEG. Všechny fotografie budou dodány ve velikosti pro tisk a archivaci a také pro použití na webu či sociálních sítích.

REKLAMACE

 

Klient má možnost obeznámit se fotografickým stylem fotografa a jeho autorským pojetím na webových stránkách fotografa. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci. Taktéž nespokojenost s vlastním vzhledem fotografovaných osob, oblečením a místem fotografování není důvodem k reklamaci.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 

Neupravené fotografie jsou z kapacitních důvodů archivovány po dobu 6 měsíců od jejich zaslání.

 

Upravené a předané fotografie jsou archivovány po dobu 1 roku od jejich odevzdání.

 

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého fotografického portfolia, na sociálních sítích a na webových stránkách či na dalších propagačních materiálech. V případě, že si klient nepřeje aby jeho fotografie byli zveřejněny, je nutné aby o této skutečnosti informoval fotografa před samotným focením, v jeho v průběhu, nebo nejpozději do odevzdání finálních fotografií. Pokud klient tak neučiní, bere se to jako automatický souhlas klienta. Klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo e-mailem.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Fotograf v okamžiku objednání fotografií získává ke zpracování osobní údaje klienta. Ochrana těchto údajů podléhá Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679. Osobní údaje jsou poskytovány za účelem poskytování a zlepšování služeb a realizování vzájemné komunikace mezi oběma smluvními stranami. Tyto osobní údaje budou u fotografa uloženy po dobu 10 let nebo do odvolání. Odvoláním povolení o zpracování údajů klient automaticky ztrácí přístup do online galerií.

AUTORSKÁ PRÁVA

 

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a pokud není uvedeno jinak nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora nebo předání licence autora ke komerčnímu využití. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

 

Na upravené fotografie nesmí být použity jakékoli další úpravy, které fotografie odliší od vytvořeného originálu (kolorizace, barevné filtry, ořezy, změna sytosti barev, změna jasu, retuše apod).

Obchodní podmínky jsou platné od 10. 2. 2022

bottom of page